1. تولید و عرضه محصولات با کیفیت بالا و بر اساس استانداردهای جهانی
  2. توسعه سهم بازار از طریق افزایش توان رقابتی
  3. حرکت بر محور مشتری مداری
  4. ارتقاء دانش، مهارت، و توان نیروی انسانی از طریق آموزش های اثربخش
  5. ارتقاء سطح دانش فنی و روزآمد نمودن خطوط تولید