1. مشتری مداری
  2. دانش محوری
  3. تعالی معنوی کارکنان
  4. شایسته سالاری
  5. پایبندی به اصول کیفی
  6. دوستدار محیط زیست
  7. افزایش سرانه تولید ملی
  8. حرکت در راستای سودآوری