با بهره گیری ازدستگاه های به روز وپیشرفته تولید این امکان فراهم شده توسط دستگاه های تولید محصول با کیفیتی تولید وجهت استفاده کشاورزی گرامی قابل استفاده کشاورزی گرامی قابل استفاده گردد.

نوار آبیاری صنایع تولیدی شرکت دیبا پلاستیک بارعایت موارداستاندار های تدوین شده سیستم  آبیاری به مدت یک فصل زراعی تضمین می گردد و درصورت بروزهرگونه ایراد درکیفیت تولیدی که توسط کارشناسان رسمی مورد تایید قرار بگیرد،فقط نوارمعیوب جایگزین می گردد.

درصورت نیاز مشاوره پیش از استفاده ازاین محصول ،واحد فنی صنایع تولیدی آماده  پاسخگویی می باشد.

 

شرایط صحیح استفاده ازنوار آبیاری قطره ایی:

1)نصب وطراحی طبق نظر مهندسین متخصص آبیاری باشد.

2)رعایت حداقل 8/0با روحداکثر 2/1 بار فشار کارکرد سیستم.

3)نصب سیستم فیلتراسیون برای جلوگیری از گرفتگی روزنه ها.

4)فشار کارکرد سیستم می بایست در تمام دوره استفاده ،توسط ادوات سنجش وثبت گردد.

6)دمای مناسب کارکرد از حداقل ˚15 تاحداکثر˚40می باشد.

شایان ذکر است در صورت استفاده از نوار درزیر نایلون یا هرگونه مالچ دیگری دمای گذری آب وهمچنین دمای محیطی افزوده خواهد شد.لذا توجه به دامنه مناسب درجه حرارتی نوار،بسیار خواهد شد.لذاتوجه به دامنه مناسب درجه حرارتی نوار،بسیار حائز اهمیت می باشد.ودر صورت عدم رعایت آن کلیه عواقب به عهده مصرف کننده می باشد.

7-زمان اولین مرحله آبیاری در صورتی که دمای هوا بالای ˚30باشد

ابتدا آبیاری به مدت 5دقیقه بافشار 5/.بارشروع سپس و به تدریج فشارکارکرد افزایش یابد تاحداکثر 2/1باربرسد.

8-درکشت های زیرپلاستیک می بایست نواربالایه ای نازک ازخاک نرم پوشیده شود،درغیر این صورت با افزایش آب ومحیط زیرپلاستیک باعث بروزصدمات جدی درنوارآبیاری می گردد.

شایان ذکر است رعایت کلیه الزمات واستاندار های اجرای سیستم آبیاری الزامی می باشد.

 

اطلاعات فنی نوارآبیاری قطره ایی

انواع تولیدنوارآبیاری قطره ای 10سانتی متر

آبدهی هرقطره چکان (لیتر بر ساعت )12/2-57/2

قطره اسمی (میلی میتر)16

نوع تنظیم فشار  غیر خود تنظیم

مدت استفاده:یکبارمصرف

فشار بار فشار اسمی حداکثربار8/0-2/1

نوارآبیاری 20 سانتی متر

آبدهی هرقطره چکان(لیتر برساعت )77/2-41/3

نوارآبیاری 30سانتی مترآبدهی هرقطره چکان (لیتر برساعت )29/2-59/3

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + 1 =