افتخارات

  • لوح تقدیر واحد نمونه صنعتی درسال 92
  • تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان درسال95
  • لوح تقدیر برترین تعاونی استانی درسال 96
  • تندیس برترین واحد نمونه صنعتی در سال 96
  • تندیس دوازدهمین جشنواره تعاونیهای برتر استانی درسال96